Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

§28. Výnimky
 1. Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

  1. ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,
  2. Národnej rady Slovenskej republiky,
  3. Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
  4. Ústavného súdu Slovenskej republiky,
  5. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo krajského súdu,
  6. Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
  7. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
  8. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  9. Policajného zboru,
  10. Zboru väzenskej a justičnej stráže,
  11. finančnej správy,
  12. Hasičského a záchranného zboru,
  13. Slovenskej informačnej služby,
  14. ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  15. Vojenského spravodajstva,
  16. Vojenskej polície,
  17. Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
  18. Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
  19. Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
  20. obecnej polície alebo mestskej polície, ak je označené podľa osobitného predpisu,2)
  21. odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie okresného úradu,
  22. prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
  23. zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo,
  24. Slovenského Červeného kríža,
  25. Slovenskej legálnej metrológie,
  26. biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  27. súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, ak je označené podľa osobitného predpisu,3) alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
  28. pri preprave predsedu samosprávneho kraja.

2) § 22a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK