Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§4. Umiestňovanie zvislých značiek
  1. Zvislé značky sa umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.

  2. Zvislú značku možno umiestniť aj opakovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od vozovky alebo len nad vozovkou.

  3. Zvislá značka pre statickú dopravu môže byť umiestnená aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na os vozovky.

  4. Značka o konci obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o konci zóny sa spravidla umiestňuje len na zadnú stranu značky o začiatku obce, špeciálnej cestičky alebo pruhu alebo o začiatku zóny.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK