Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

§29. Spoločné ustanovenia
  1. Na testovacie účely možno dočasne použiť aj inú dopravnú značku a iné dopravné zariadenie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške.

  2. Vzory jednotlivých variant dopravných značiek a svetelných signálov, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené v tejto vyhláške, vzory symbolov podľa § 5 ods. 3, vzory čiar, nápisov a symbolov podľa § 10 ods. 5 a vzory jednotlivých variant dopravných zariadení uvedených v prílohe č. 7, ktoré vyplývajú z ich významu, sú uvedené v predpisoch schválených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zverejnených na jeho webovom sídle.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK