Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§7. Regulačné značky
 1. Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (ďalej len „regulácia“).

 2. Ak z významu značky nevyplýva inak, regulácia vyplývajúca z regulačnej značky platí pre celú šírku vozovky okrem regulačnej značky umiestnenej nad jazdným pruhom, ktorá platí len pre daný jazdný pruh, a regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke, ktorá platí len pre daný jazdný pruh alebo pre dané jazdné pruhy.

 3. Regulácia vyplývajúca zo značky o dávaní prednosti v jazde a zo značky o smere jazdy platí v bezprostrednej blízkosti miesta, kde je značka umiestnená. Regulácia vyplývajúca zo značky o zákaze vjazdu platí tam, kde je značka umiestnená, okrem značky o zákaze vjazdu, ktorá je umiestnená nad jazdným pruhom alebo ktorá je vyobrazená na pruhovej značke.

 4. Regulácia vyplývajúca z inej regulačnej značky, ako je uvedená v odseku 3, platí od miesta, kde je značka umiestnená.

 5. Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

 6. Ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou, regulácia z nej vyplývajúca platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.

 7. Regulačnú značku podľa odseku 4 možno priebežne opakovať, ak regulácia vyplývajúca z takejto značky platí na dlhšom úseku.

 8. Zónová značka je regulačná značka v tvare pravouholníka s nápisom ZÓNA v hornej časti. Regulácia vyplývajúca zo zónovej značky platí na všetkých cestách zóny v oboch smeroch jazdy po značku, ktorá ju ukončuje. Zónové značky sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny a na všetkých výjazdových cestách zo zóny. Na zónovú značku sa nevzťahujú odseky 5 až 7.

 9. Predbežná značka je regulačná značka s dodatkovou tabuľkou, na ktorej je uvedená vzdialenosť alebo smer k regulačnej značke. Predbežná značka vopred upozorňuje na inú regulačnú značku, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.

 10. Všeobecné pravidlá cestnej premávky možno vyznačiť regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.

 11. Podrobnejšie členenie regulačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 3.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK