Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

§30. Prechodné ustanovenia
 1. Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.

 2. Do 31. marca 2022

  1. najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce,
  2. zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5,
  3. regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky,
  4. pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu,
  5. pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,
  6. pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.

 3. Dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje koniec ich platnosti.

 4. Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

 5. Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2022.

 6. Dočasné dopravné značky a dočasné dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno používať do 31. marca 2022.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK