Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§3. Platnosť zvislých značiek
  1. Zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak.

  2. Zvislá značka umiestnená na vozidle je nadradená zvislej značke umiestnenej podľa § 4. Platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100 m v smere jazdy za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 100 m v smere jazdy za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel; to platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje.

  3. Zvislú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou. Časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým krížom umiestneným pred značkou tak, aby prekrýval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK