Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§5. Nápisy a symboly na zvislých značkách
  1. Nápisy na dopravných značkách sa uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť, ak je to v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.1)

  2. Vyobrazenie a význam symbolov, ktoré možno použiť na zvislých značkách, sú uvedené v prílohe č. 1. Symboly na značke môžu byť vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky.

  3. Na informačnej značke a na dodatkovej tabuľke možno na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý.

  4. Symbol na výstražnej alebo informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky možno vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Symbol na informačnej značke možno vyobraziť otočený podľa smeru jazdy.

1) Dohovor o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 8. novembra 1968) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1, § 4 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK