Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

ZVISLÉ ZNAČKY
§8. Informačné značky
  1. Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.

  2. Účastníkom cestnej premávky možno poskytovať informácie dopravného významu aj na tabuli v tvare pravouholníka bielej farby, na ktorej môže byť okrem textu vyobrazená aj dopravná značka alebo môže byť informácia podaná iným dostatočne zrozumiteľným grafickým vyjadrením. Ak je na takejto tabuli vyobrazená dopravná značka, musí byť zo spôsobu grafického vyhotovenia tabule zrejmé, že daná dopravná značka sa nevzťahuje na miesto, kde je tabuľa umiestnená, ale na miesto, o ktorom tabuľa poskytuje informácie.

  3. Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka okrem dodatkovej tabuľky alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu.

  4. Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky.

  5. Na pruhovej značke možno vyobraziť regulačnú značku.

  6. Podrobnejšie členenie informačných značiek, ich vyobrazenie a význam sú uvedené v prílohe č. 4.

© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK