Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
Vyhláška o dopravnom značení.

VODOROVNÉ ZNAČKY
§10. Vodorovné značky
 1. Vodorovné značky sa členia na

  1. pozdĺžne čiary,
  2. priečne čiary,
  3. plošné značky,
  4. symboly.

 2. Vodorovná značka je bielej farby, ak nie je v odsekoch 3 až 5 alebo v § 11 ustanovené inak.

 3. Vodorovná značka vyznačujúca parkovacie miesto s plateným alebo časovo obmedzeným státím alebo vyznačujúca parkovací pruh s plateným alebo časovo obmedzeným státím môže byť modrej farby.

 4. Okraj vozovky alebo parkovacie miesto možno vyznačiť na parkovisku, v parkovacej zóne alebo v dopravne upokojenej oblasti (zóna najvyššej dovolenej rýchlosti, obytná zóna, pešia zóna a školská zóna) aj inou farbou okrem žltej farby.

 5. Na vyjadrenie doplňujúcich informácií sa na povrchu pozemnej komunikácie (ďalej len „cesta“), parkoviska alebo na inej dopravnej ploche môžu použiť aj iné čiary, nápisy alebo symboly, ako sú uvedené v prílohe č. 6, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý, alebo vyobrazenia zvislých značiek s tým, že sú primerane predĺžené; vyobrazenie zvislej značky môže byť vo farebnom vyhotovení podľa príloh č. 1 až 4 alebo len v bielej farbe. Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na príslušnú zvislú značku, pravidlo o platnosti zvislej značky alebo všeobecné pravidlo cestnej premávky.

Celkom: 3 Na stránke: 1 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK