Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§23. Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov (k § 85 zákona)
(1) Odbornú prípravu žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu a zamerania oblasť

a) vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, prepravou osôb a nákladu a s prevádzkou motorového vozidla,
b) bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na schopnosť viesť motorové vozidlo tak, že vodič preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky, zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia,
c) schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 a preukázanie schopností podľa § 21,
d) komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä

1. zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vykonanie skúšky takým spôsobom, že mu poskytne spätnú väzbu o jeho výkone a chybách, ktorých sa dopustil počas skúšky,
2. schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3. schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4. správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,

e) vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, podvozku, motorových a prevodových častí, svietidiel a svetlometov, samostatne pre vozidlá a samostatne pre motocykle,
f) dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g) dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h) poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce na jazdu vozidla,
i) vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j) používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok a doby odpočinku pri vedení vozidla,1a)
k) obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a spôsobu jej vykonávania.
l) praktického výcviku zameraného na udržiavanie a rozvíjanie schopností zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 až 7 a na udržiavanie a rozvíjanie schopností podľa § 21 ustanovených pre tie skupiny vodičského oprávnenia, pre ktoré žiada vydať preukaz skúšobného komisára.

(2) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín v takom študijnom programe, aby bol schopný zvládnuť

a) teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b) požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c) príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d) správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e) rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f) jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g) komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h) úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i) technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny vodičského oprávnenia, pri ktorej bude vykonávať skúšku z odbornej spôsobilosti, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, osvetlenie,
j) bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k) vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l) vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.

(3) Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára z dôvodu rozšírenia rozsahu preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 16 vyučovacích hodín. Na odbornú prípravu sa primerane vzťahujú odseky 1 a 2 podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel žiada skúšobný komisár rozšíriť rozsah preukazu skúšobného komisára.
1a) Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK