Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§41c. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
1) Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny A a osobitné skúšky podľa § 78 ods. 3 písm. c) zákona sa môžu do 31. decembra 2018 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, pričom objem valcov spaľovacieho motora týchto motorových vozidiel musí byť najmenej 595 cm3.

(2) Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa môžu používať do 31. decembra 2015.

(3) Vzory dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa môžu používať do 31. decembra 2014, pričom na nich musí byť uvedené evidenčné číslo a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia.

(4) Vodičské preukazy vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2014.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK