Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§29a. Odborné psychiatrické vyšetrenie (k § 91 ods. 11 zákona)
(1) Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva na základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru podľa § 91 ods. 4 zákona sa preskúmava odborným psychiatrickým vyšetrením, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len "psychiater").

(2) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému psychiatrickému vyšetreniu, predloží psychiatrovi aj rozhodnutie podľa odseku 1.

(3) Ďalšie podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva sú ustanovené v prílohe č. 5a.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK