Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§31. Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (k § 89 ods. 4 zákona)
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a) žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b) vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti,
c) vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 87 ods. 4, § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzťahuje § 87 ods. 5 zákona.

(2) Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) a platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky podľa § 77 ods. 4 písm. f) zákona je jeden rok od dátumu vykonania lekárskej prehliadky; ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, dobu platnosti určuje posudzujúci lekár, najviac na jeden rok. Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. d) určuje posudzujúci lekár, najviac na päť rokov; ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.

(3) Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 7. Doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) má rozmer 86 mm x 55 mm a jeho vzor a spôsob vyplnenia je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a) žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b) vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
c) vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d) osobu, na ktorú sa vzťahuje § 88 ods. 4 zákona.

(5) Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu vykonania psychologického vyšetrenia; ak je psychická spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona, dobu platnosti dokladu určuje posudzujúci psychológ, najviac na jeden rok. Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti podľa odseku 4 písm. d) určuje posudzujúci psychológ, najviac na päť rokov; ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.

(6) Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 12. Doklad o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. c) a d) má rozmer 86 mm x 55 mm a jeho vzor a spôsob vyplnenia je uvedený v prílohe č. 13.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK