Úvod » Kurzy na vodičské oprávnenia
Kurzy na vodičák
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne, v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Výcvikové kurzy pre skupiny:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Počas celého obdobia existencie našej autoškoly je najdôležitejším prvkom našej činnosti kontinuálne budovanie vzájomnej dôvery založenej na trpezlivom, odbornom a vysoko profesionálnom prístupe naších inštruktorov. Dnes každý kurz vedieme tak, aby reflektoval na požiadavky a potreby naších klientov. Naším cieľom je pri výcviku spoznať a zohľadniť individuálne schopnosti a možnosti každého z vás, zamerať sa na najslabšie miesta a následne ich vylepšiť tak, aby pravdepodobnosť úspešného zvládnutia záverečných skúšok bola čo najvyššia.
Váš úspech, ale hlavne neúspech pri záverečných skúškach berieme veľmi osobne a preto si môžete byť istí, že pre každého z vás vynaložíme maximálne úsilie na to, aby vám vo finále nič nestálo v ceste k získaniu vodičského oprávnenia bez opravných skúšok!

Osobné automobily

Skupina B oprávňuje viesť motorové vozidlá AM, B1, B už od 17 rokov
Motorové vozidlá:
 • do 3,5 tony
 • s početom osôb do 8 miest na sedenie
 • prípojený vozík s celkovou hmotnosťou do 750 kg
Pre zaradenie do kurzu je potrebná lekárska prehliadka od obvodného lekára. Tlačivo si môžete prevziať osobne na našich prevádzkach.
Ak nemáš ešte 18 rokov, u nás môžeš mať vodičák skôr, ale potrebuješ na to súhlas aj od rodičov.
U nás si môžeš vybrať vozidlo a inštruktora. Vybrať si môžeš z 11 osobných áut značiek Ford Fiesta, Toyota Yaris, Toyota Auris, Toyota RAV4, Audi, Volkswagen Polo, Hyundai, Renault.
Klasický kurz trvá 2 až 3 mesiace. Ponúkame aj rýchlokurzy, ktoré trvajú 1 mesiac. Správny poplatok za vykonanie skúšky je 33,- €.
Kurz je potrebné ukončiť do 12 mesiacov.
Za osobné auto (B) je možné urobiť si skupinu BE (príves, náves).
Skupina BE je súprava s celkovou hmotnosťou do 7 ton.
Pre zaradenie do kurzu, pri rozšírení BE je potrebná lekárska prehliadka od obvodného lekára a 33 € správny poplatok (koloková známka).
Je možné skupinu B rozšíriť osobitným výcvikom alebo osobitnou skúškou
 • osobitným výcvikom - ak je žiadateľ držiteľom skupiny B a chce ťahať súpravu väčšiu ako 3,5 ton, Môže absolvovať osobitný výcvik, po ukončení dostane osvedčenie podľa (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č 93/2005 Z.z., a s ním si dá zapísať na okresnom dopravnom inšpektoráte do vodičského preukazu harmonizačný kód 96, môže s týmto kódom zapísaným vo VP ťahať jazdnú súpravu celkovej prípustnej hmotnosti do 4250 kg. – Výmena VP na ORPZ 6,50 € správny poplatok.
 • osobitnou skúškou – žiadateľ sa nemusí podrobiť výcviku, s lekárskou prehliadkou a príslušným správnym poplatkom sa dá preskúšať skúšobným komisárom. V autoškole požiada o osobitnú skúšku. Správny poplatok 33€ (koloková známka)
Minimálny vek:
Minimálny vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia pre jednotlivé skupiny je:
AM 15
A1, B1 16
B, T, 17
A2, BE, C1, C1E 18
C, CE, D1, D1E 21
A, D, DE 24
Podmienky na udelenie:
Nutnými podmienkami na udelenie vodičského oprávnenia sú:
 • vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 • pobyt na území SR v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom žiadate o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom požiadate o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukážete, že na území SR máte zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť,
 • absolvovanie prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,
 • odborná spôsobilosť,
 • nemáte súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiadate o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemáte zadržaný vodičský preukaz alebo odobraté vodičské oprávnenie,
 • nepodliehate v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené vodičské oprávnenie udelené v cudzine,
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiadate, alebo rovnocennej skupiny
 • nepredložil ste žiadosť o udeleneie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.
Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 76 ustanovuje rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia. Novelou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť od 19. januára 2013 zaviedla obmedzenú platnosť vodičských oprávnení.
Učebná osnova:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“).
Začiatok nových kurzov:
14.06.2023 o 16:00
Kurz na sídlisku Sekčov:
23.02.2023 o 16:00
Kurz na sídlisku III:
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne, v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Tlačivá prihlášok do kurzov vydávame v kancelárii autoškoly priebežne,
v čase PO-ŠT 8:00 - 18:00 a v PI 9:00 - 12:00.
Informácie o aktuálnych cenách môžete získať telefonicky, emailom alebo osobnou návštevou!
Ponúkame zľavy:
hromadné
vernostné
pri kombinácií skupín
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK