AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Dodatkové tabuľkyZvislé dopravné značky
1. Počet - E1
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Počet (č. E1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam upresňuje alebo doplňuje napríklad v kombinácii so značkou č. A2a, udáva skutočný celkový počet zákrut.
2. Vzdialenosť - E2
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.
3. Vzdialenosť - E3
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E3) umiestnená pod značkou č. P1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.
4. Dĺžka úseku alebo platnosti - E4
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.
5. Úsek platnosti - E5a
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B33 alebo č. B34.
6. Úsek platnosti - E5b
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E5a.
7. Celková hmotnosť - E6
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6) sa používa najmä v kombinácií so značkami č. B6, č. B30a až B31b, , ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,10) rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.
10) § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Celková hmotnosť - E6a
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
9. Celková hmotnosť - E6b
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II21a, č. II21b, č. II22a, č. II22b a č. IP33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
10. Smerová šípka - E7
Význam, popis:
Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E7) označuje smer k miestu, kde platí značka pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP12 až IP19 alebo č. IP20a a č. IP20b.
Celkom: 24 Na stránke: 10 Počet strán: 3 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3  
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.