AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
▼ Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  
Osobitné označenia
1. Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím - O1
Význam, popis:
Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O1) označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.
2. Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - O2
Význam, popis:
Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O2) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto čely.

V dolnej časti označenia č. O2 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.
3. Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti - O3
Význam, popis:
Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O3) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.
4. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom - O4
Význam, popis:
Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.
Dopravné značky a zariadenia
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.