AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY

Úvod » Kurzy prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci
Už od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii Kurzu prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly!
Popis príznakov a postup pri poskytovaní predlekárskej laickej prvej pomoci
Otrava nebezpečnými látkami
Otrava oxidom uhoľnatým
Príznaky:
 1. bolesti hlavy, zvonenie v ušiach,
 2. svalová slabosť,
 3. nevoľnosť, vracanie,
 4. bledá, normálna až červená farba tváre a slizníc,
 5. dusenie sa, nepravidelné dýchanie, nepokoj
Postup:
 1. otvoriť dvere a okná a vetrať,
 2. vyniesť postihnutého do bezpečia,
 3. zistiť stav vedomia, dýchania a pulzu a poskytnúť prvú pomoc,
 4. privolať špecializovanú pomoc (požiarnici a RZP),
 5. kontrolovať vedomie, dýchanie, pulz
Poznámka:
Nevyprosťovať, ak nemáte asistenciu druhej osoby a istenie lanom. Aj iné plyny môžu byt nebezpečné: oxid uhličitý /CO2/ v baniach, pivniciach a studniach, propán-bután v podnikoch a domácnostiach. Prvá pomoc je rovnaká bez ohľadu na druh plynu.
Kurzy prvej pomoci sú určené nielen pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v našej autoškole, ale aj pre širokú verejnosť a organizácie. Prebiehajú v mesačných intervaloch a termín konania je potrebné vopred si dohodnúť!
  Minimálny rozsah vedomostí a zručností v kurzoch prvej pomoci:
A. Teoretické vedomosti o
 1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii
 6. záchranného systému,
 7. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 8. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 9. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 10. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii,
 11. krvácaní z rán, šoku,
 12. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 13. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 14. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.
B. Praktické zručnosti
 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
 2. aktivácia integrovaného záchranného systému,
 3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy:
  1. diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,
  2. zastavenie vonkajšieho krvácania,
  3. protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
  4. diagnostikovanie porúch vedomia,
  5. poloha v bezvedomí,
  6. starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
  7. diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
  8. stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
  9. stabilizácia zlomených končatín,
  10. poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
  11. prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
  12. základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
  13. základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
  14. základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
  15. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného zdravotného systému.
   Skúška z poskytovania prvej pomoci:
 1. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu.
 2. Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu, ktorý obsahuje 20 otázok zo súboru otázok schválených ministerstvom. Podmienkou úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.
 3. Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu.
 4. O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci inštruktor kurzu vyhotoví protokol, ktorý podpíše a potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu, u ktorého bola skúška vykonaná.
 5. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.
Udalosti:
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
 • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
 • kondičné jazdy pre držiteľov VO
 • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
 • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
 • školenia vodičov referentov
 • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
 • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.