AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
► Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
► Dopravné značky a zariadenia
▼ Riešené dopravné situácie

Úvod » Riešené dopravné situácie

g) signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom Stoj! alebo so žltým svetlom Pozor! možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.
(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam.
(3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(5) Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.
(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
Odsek (1): Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

P1

Daj prednosť v jazde!

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P2

Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c....

P8

Hlavná cesta

Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P13

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. P12 až P14) a Tvar dvoch križovatiek (č. P15) vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (č. P12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

E2b

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (E2a až E2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky E2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (E2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.

V5c

Priečna súvislá čiara s nápisom STOP

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
» Križovatky a iné riešené dopravné situácie
Situácia č. 1
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Obe vozidlá idú rovno.
Popis riešenia:

Účastníci: Modrý automobil, žltý automobil

Riešenie: Podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. Preto ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom žlté.

Situácia č. 2
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Modré vozidlo ide rovno a červené smeruje doľava.
Popis riešenia:

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil

Riešenie: Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Teda ako prvé pôjde cez križovatku modré auto a až potom červené.

Situácia č. 3
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Žlté vozidlo smeruje doľava a červené doprava.
Popis riešenia:

Účastníci: Červený automobil, žltý automobil

Riešenie: Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Teda ako prvé vozidlo pôjde cez križovatku červené auto a až potom žlté.

Situácia č. 4
Cesty nie sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené vozidlo smeruje doľava, modré a zelené vozidlá idú rovno.
Popis riešenia:

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil, zelený automobil

Riešenie: § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. V našom prípade má zelené auto sprava červené a modré auto má sprava zelené. Podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič odbočujúci vľavo povinný prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. V našom prípade musí dať vľavo odbučujúce červené auto prednosť modrému.
Teda ako prvé vozidlo vojde do križovatky červené vozidlo, pretože nikomu nemusí dávať prednosť sprava. Musí však dat prednost modrému autu. Modré auto však musí dať prednosť zelenému.
Teda ako druhé pôjde cez križovatku zelené vozidlo, potom prejde modré auto a po jeho odchode doknčí odbočenie červené auto

Situácia č. 5
Cesty nie sú označené dopravnýmy značkami, premávka nie je riadená. Zelené vozidlo smeruje doprava, modré a červené vozidlá idú rovno.
Popis riešenia:

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil, zelený automobil

Riešenie: Podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava. Teda ako prvé vozidlo pôjde cez križovatku červené auto a keďže zelené auto má síce po pravej strane červené vozidlo, ale nijako ho svojou jazdou neobmedzuje, može prejsť križovatkou súčasne s ním. Nakoniec prejde križovatkou modrý automobil, pretože ten musí dať prednosť vodičovi zeleného vozidla podľa horeuvedeného ustanovenia zákona o cestnej premávke.

Celkom: 20 Na stránke: 5 Počet strán: 4 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4  
Tipy na riešenia križovatiek
Neriadené križovatky
"Zlatými" základnými pravidlami sú dať prednosť vozidlám idúcim sprava (pravidlo pravej ruky) a pri odbočovaní doľava dať prednosť oprotiidúcim vozidlám.
Križovatky riadené svetelnou signalizáciou
Je nutné mať na pamäti, že zelené svetlo neznamená "MÁM PREDNOSŤ", ale oznamuje nám len, že môžeme vstúpiť do križovatky. Mnoho križovatiek je totiž kvôli zabezpečeniu jej priepustnosti riešených tak, že naraz má zelenú viacero smerov. Vtedy sa treba riadiť príslušnými pravidlami cestnej premávky a vyvarovať sa nerozvážnemu prejazdu len na základe toho, že "mám zelenú".
Premávka riadená osobou
Keď premávku na križovatke riadi príslušník polície (alebo aj iná oprávnená osoba), musíte vždy sledovať a uposlúchnuť jeho pokyny a to aj keď sa odlišujú od pokynov svetelných signalizácií či dopravných značiek.
Vzájomné odbočovanie vľavo
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
Nie je možné pokračovať v jazde za križovatkou
Dôležitým pravidlom, ktorým by ste sa mali pri prejazde akoukoľvek križovatkou vždy riadiť je, že ak prejazd ňou nemôžete plynule z akýchkoľvek príčin dokončiť (cesta na druhej strane je preplnená vozidlami, je tam prekážka a pod.), potom musíte zostať stáť pred križovatkou a nevstupovať do nej ani keď máte zelenú, či ste na hlavnej. Podobne konajte v súvislosti s prechodmi pre chodcov, cyklistov a pod.
Otáčanie a cúvanie na križovatke
Na križovatke s riadenou premávkou sa nesmiete otáčať ani cúvať, výnimku tvoria prípady, keď to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.
Stoj, daj prednosť v jazde!
Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ ste ako vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ budete mať na križovatku náležitý rozhľad, a to aj v takom prípade že z ostatných smerov neprichádza ku križovatke žiadne iné vozidlo.
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.