AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY
▼ Online testy
► Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
► Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z.
► Dopravné značky a zariadenia
► Riešené dopravné situácie

Úvod » Online študovňa - súhrnné testy

Súhrnný test č. 1
1. Dať prednosť v jazde sa rozumie
povinnosť účastníka cestnej premávky počíňať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy
povinnosť účastníka cestnej premávky počíňať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy
povinnosť účastníka cestnej premávky počíňať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
svetlá vo vnútri vozidla
diaľkové svetlomety
stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie
3. Vodič
môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj
nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky
nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio
4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou
najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou
5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie
okrem zvyšovania rýchlosti nijako brániť predchádzaniu
zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu
znižovať rýchlosť jazdy
6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m
30 m
na ktorú ma rozhľad
7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
len protiidúcim vozidlám
protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku
len protiidúcim motorovým vozidlám
8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka
nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci
9. Účastník dopravnej nehody
nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody
je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov
znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov
upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť
11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
bezodkladne privolať odťahovú službu
mať bezpečnostný odev oblečený
13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým
po chodníku
po cestičke pre cyklistov
po ľavej krajnici
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky
najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky
diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svetlá
15. Činná plocha pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok
u vozidiel kategórie L1e najmenej 1,6 mm
u vozidiel všetkých kategórií 1,5 mm
u vozidiel kategórie L1e najmenej 1,0 mm
16. Táto dopravná značka upozorňuje na
železničné priecestie bez závor
kríženie cesty s električkovou koľajou
križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami
17. Táto dopravná značka zakazuje
vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám
vjazd vozidlám vyznačených druhov
predchádzanie vozidiel vyznačených druhov
18. Táto dopravná značka
informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)
prikazuje odbočiť vľavo
vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou
19. Táto dopravná značka znamená:
Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
20. Táto dopravná značka
informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne
je návesťou pred križovatkou
je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom
21. Táto dopravná značka znamená:
Koniec viacerých zákazov
Koniec obce
Koniec obytnej zóny
22. Táto dopravná značka vyznačuje:
vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
smer obchádzky
úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
23. Táto dopravná značka sa musí použiť na
autobuse prepravujúcom deti
vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)
osobnom automobile prepravujúcom deti
24. Ako prvé vojde do križovatky
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
zelené vozidlo
modré vozidlo
červené vozidlo
25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
vodiča zeleného vozidla
vodiča červeného a vodiča žltého vozidla
chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta
26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
prvé
posledné
druhé
27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo
1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo
1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka
Súhrnné skúšobné testy
Online testy s vyhodnotením
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Dopravné značky a zariadenia
Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 1996 - 2017 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2017 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.