AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR, PREŠOV
ul. Volgogradská 1 (sídl.III) | ul. Exnárova 42 (sídl. Sekčov)
0908 090 980 • 051 / 771 67 16 | 0915 773 773 • 051 / 770 73 73
► ÚVOD
► O AUTOŠKOLE
► KURZY NA VO
► KURZY PP
► KURZY NA KKV
► DOPRAVA
► ŠTUDOVŇA
► KONTAKTY

Úvod » Kurzy na vodičské oprávnenia

Kurzy na získanie VO skupín: AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE a T
Počas celého obdobia existencie našej autoškoly je najdôležitejším prvkom našej činnosti kontinuálne budovanie vzájomnej dôvery založenej na trpezlivom, odbornom a vysoko profesionálnom prístupe naších inštruktorov.
Dnes každý kurz vedieme tak, aby reflektoval na požiadavky a potreby naších klientov. Naším cieľom je pri výcviku spoznať a zohľadniť individuálne schopnosti a možnosti každého z vás, zamerať sa na najslabšie miesta a následne ich vylepšiť tak, aby pravdepodobnosť úspešného zvládnutia záverečných skúšok bola čo najvyššia.

Skupina B oprávňuje viesť motorové vozidlá AM, B1, B už od 17 rokov
Motorové vozidlá:
 • do 3,5 tony
 • s početom osôb do 8 miest na sedenie
 • prípojený vozík s celkovou hmotnosťou do 750 kg
Pre zaradenie do kurzu je potrebná lekárska prehliadka od obvodného lekára. Tlačivo si môžete prevziať osobne na našich prevádzkach.
Ak nemáš ešte 18 rokov, u nás môžeš mať vodičák skôr, ale potrebuješ na to súhlas aj od rodičov.
U nás si môžeš vybrať vozidlo a inštruktora. Vybrať si môžeš z 11 osobných áut značiek Ford Fiesta, Toyota Yaris, Toyota Auris, Toyota RAV4, Audi, Volkswagen Polo, Hyundai, Renault.
Klasický kurz trvá 2 až 3 mesiace. Ponúkame aj rýchlokurzy, ktoré trvajú 1 mesiac. Správny poplatok za vykonanie skúšky je 33,- €.
Kurz je potrebné ukončiť do 12 mesiacov.
Za osobné auto (B) je možné urobiť si skupinu BE (príves, náves).
Skupina BE je súprava s celkovou hmotnosťou do 7 ton.
Pre zaradenie do kurzu, pri rozšírení BE je potrebná lekárska prehliadka od obvodného lekára a 33 € správny poplatok (koloková známka).
Je možné skupinu B rozšíriť osobitným výcvikom alebo osobitnou skúškou
 • osobitným výcvikom - ak je žiadateľ držiteľom skupiny B a chce ťahať súpravu väčšiu ako 3,5 ton, Môže absolvovať osobitný výcvik, po ukončení dostane osvedčenie podľa (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č 93/2005 Z.z., a s ním si dá zapísať na okresnom dopravnom inšpektoráte do vodičského preukazu harmonizačný kód 96, môže s týmto kódom zapísaným vo VP ťahať jazdnú súpravu celkovej prípustnej hmotnosti do 4250 kg. – Výmena VP na ORPZ 6,50 € správny poplatok.
 • osobitnou skúškou – žiadateľ sa nemusí podrobiť výcviku, s lekárskou prehliadkou a príslušným správnym poplatkom sa dá preskúšať skúšobným komisárom. V autoškole požiada o osobitnú skúšku. Správny poplatok 33€ (koloková známka)
AM / A1 / A2 / A – motocykle
AM - 15 rokov
A1 – 16 rokov
A2 – 18 rokov
A - 24 rokov alebo 2 ročná prax vo vedení A2
O vodičské oprávnenie na motocykel môže žiadateľ požiadať ak spĺňa vekovú podmienku.
Pre zaradenie do kurzu je potrebné mať absolvovanú lekársku prehliadku od obvodného lekára. Tlačivo k obvodnému lekárovi si môžete stiahnuť z tejto webovej stránky, alebo si ho môžete prevziať osobne v našich prevádzkach.
Dĺžka kurzu závisí od toho, či absolvuje žiadateľ výcvik na motocykel samostatne alebo ho kombinuje s inou skupinou.
Zákonom stanovený správny poplatok 16.50,- € (kolková známka)
Rozšírenie zo skupiny A1 na A2 alebo A2 na A je možné absolvovať dvoma spôsôbmi:
 • osobitným výcvikom
 • osobitnou skúšku
O vodičské oprávnenie na autobus D1,D môže žiadateľ požiadať, len ak je držiteľom vodičského preukazu skupiny B alebo skupiny C.
D/ D1/ DE – autobus, príves za autobus
D, DE - 24 rokov
D1 – 21 rokov
Je možné rozšíriť si vodičské oprávnenie a to:
 • zo skupiny B na D
 • zo skupiny C na D
 • zo skupiny C na CE+D
Pre zaradenie do kurzu je potrebné mať absolvovanú lekársku prehliadku od obvodného lekára a psychologické vyšetrenie od psychológa s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.Tlačivo k obvodnému lekárovi si môžete prevziať osobne na našich prevádzkach.
Dĺžka kurzu závisí od toho, z ktorej skupiny sa skupina D rozširuje. Správny poplatok (kolková známka ) je zákonom stanovený tiež v závislosti od kurzu z ktorej skupiny sa skupina D rozširuje.
Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom skupiny C, je možné rozšíriť VP na CE+D, zákonom je určené, že automaticky žiadateľ dostáva aj DE.
Správny poplatok v takom to prípade:
 • zo skupiny C na CE+D: 66,- € + 66,- €
 • zo skupiny C na D: 66,- €
 • zo skupiny B na D: 66,- € + 66,- €
Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie.
Vodičské oprávnenie skupiny DE možno žiadateľovi udeliť len ak je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Pre zaradenie do kurzu na skupinu DE platia rovnaké podmienky ako pri skupine C/D.
Je možné rozšíriť si vodičské oprávnenie a to:
zo skupiny D na DE – správny poplatok: 66,- €
Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené zmotorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Vodičský preukaz skupín C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE má od 19.1.2013 platnosť maximálne 5 rokov.
O vodičské oprávnenie na skupinu C1, C môže žiadateľ požiadať, len ak je držiteľom vodičského preukazu skupiny B.
C/ C1/ CE / T – nákladné motorové vozidlo (príves, náves), traktor
C, CE - 21 rokov
C1 – 18 rokov
T – 17 rokov
Pri skupine C možnosť jazdy s automatickou prevodovkou.
Pre zaradenie do kurzu je potrebné mať absolvovanú lekársku prehliadku od obvodného lekára a psychologické vyšetrenie od psychológa s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.Tlačivo k obvodnému lekárovi si môžete prevziať osobne na našich prevádzkach.
Je možné rozšíriť si vodičské oprávnenie a to:
 • zo skupiny B na C1
 • zo skupiny B na C
 • zo skupiny B na T – pri skupine T, len lekárska prehliadka.
Dĺžka kurzu závisí od toho, na akú skupinu rozširujeme skupinu B. Správny poplatok (kolková známka) je zákonom stanovený poplatok:
 • zo skupiny B na C1: 66,- €
 • zo skupiny B na C: 66,- €
 • zo skupiny B na T: 33,- €
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorového vozidla skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T, to oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.
Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupín: AM, B1, B, C, C1, T.
Vodičské oprávnenie skupiny CE (príves, náves), možno žiadateľovi udeliť, len ak je držiteľom skupiny C
Vodičské oprávnenie skupiny CE (príves, náves) oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny: AM, B, B1, BE, C, C1, CE, T.
Vodičské oprávnenie skupiny C1E (príves, náves), možno žiadateľovi udeliť, len ak je držiteľom skupiny C1
Vodičské oprávnenie skupiny C1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupín a skupín AM, B, T, BE, B1, C1, C1E
Vodičský preukaz skupín C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE má od 19.1.2013 platnosť maximálne 5 rokov.
Váš úspech, ale hlavne neúspech pri záverečných skúškach berieme veľmi osobne a preto si môžete byť istí, že pre každého z vás vynaložíme maximálne úsilie na to, aby vám vo finále nič nestálo v ceste k získaniu vodičského oprávnenia bez opravných skúšok!

Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia v Slovenskej republike
AM 15 A1, B1 16 B, T, 17 A2, BE, C1, C1E 18 C, CE, D1, D1E 21 A, D, DE 24
   Podmienky nutné na udelenie vodičského oprávnenia
 • vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 • pobyt na území SR v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom žiadate o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom požiadate o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukážete, že na území SR máte zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť,
 • absolvovanie prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,
 • odborná spôsobilosť,
 • nemáte súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiadate o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemáte zadržaný vodičský preukaz alebo odobraté vodičské oprávnenie,
 • nepodliehate v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené vodičské oprávnenie udelené v cudzine,
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiadate, alebo rovnocennej skupiny
 • nepredložil ste žiadosť o udeleneie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.
Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 76 ustanovuje rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia. Novelou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť od 19. januára 2013 zaviedla obmedzenú platnosť vodičských oprávnení.
   Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia
(1) Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel.
(2) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny AM sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM. Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.
(3) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A1. Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.
(4) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.
(5) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.
(6) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B1. Vodičské oprávnenie skupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.
(7) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Ak jazdná súprava podľa § 75 ods. 7 písm. b) presahuje 3 500 kg, môže byť táto vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole41a) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.
(8) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.
(9) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.
(10) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C1E, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1. Vodičské oprávnenie skupiny C1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.
(11) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.
(12) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.
(13) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.
(14) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1E, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D1. Vodičské oprávnenie skupiny D1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.
(15) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.
(16) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny DE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D. Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T.
(17) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.
Najbližšie termíny kurzov:
Sídlisko Sekčov
26.02.2018 o 16,00 hod.
Sídlisko III
19.02.2018 o 16.00 hod.
Orientačný cenník:
Cena za kurz na skupinu B
,- €

Informácie o cenách ostatných skupín a ich vzájomných kombináciách môžete získať telefonicky, emailom alebo osobnou návštevou!

Ponúkame zľavy:
 • hromadné
 • vernostné
 • pri kombinácií skupín
 • Lyoness
 • Sphere


 • Kondičné jazdy
  Ak ste už držiteľom vodičského oprávnenia, ale z rôznych dôvodov ste už dlhšie nejazdili a potrebujete si preto obnoviť praktické návyky pri vedení motorového vozidla, potom môžete využiť ktoréhokoľvek z naších inštruktorov a ktorékoľvek z naších vozidiel. Pod naším odborným dohľadom tak získate potrebnú istotu priamo v ostrej premávke!
  Výcvik na vodičák sk. B96
  V našej autoškole môžete získať aj vodičák na skupiny B s vyznačeným harmonizovaným kódom 96.
  Toto VO oprávňuje viesť jazdné súpravy zložené z motorového vozidla sk. B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale zároveň nepresahuje 4250 kg.
  Rozsah osobitného výcviku na B96:
  Teória:
  • 6 hod.: pravidlá cestnej premávky
  • 2 hod.: teória vedenia vozidla
  • 3 hod.: zásady bezpečnej jazdy
  Praktický výcvik:
  • 1 hod.: oboznámenie sa s vozidlom
  • 6 hod.: výcvik vo vedení vozidla

  Osobitnú skúšku pozostávajúcu len z praktickej jazdy ste povinný absolvovať vtedy, ak neabsolvujete osobitný výcvik.
  Po absolvovaní osobitného výcviku záverečnú skúšku nerobíte!
 • už od 18 rokov
 • oprávenie aj pre skupinu T
 • Chcete sa naučiť bezpečne viesť motocykel a vyskúšať si krízové situácie ešte pred nástupom do kurzu? Využite náš simulátor HONDA!
  Poplatok je 10€ za 2 vyučovacie hodiny na simulátore, avšak ten Vám bude po nástupe do kurzu VRÁTENÝ!

  Dohodnite si jazdy!
  PO - PI od 13:00 do 16:00
  0908 060 939; 0908 090 980
  Čo dokáže urobiť alkohol s vašou pozornosťou a schopnosťou viesť vozidlo si u nás môžete vyskúšať pomocou nášho simulátora opilosti.
  Simulátor opilosti
  Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
  Výcvik a školenia vodičov od r. 1996
  • vodičské kurzy na skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T
  • kondičné jazdy pre držiteľov VO
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • školiace stredisko pre kvalifikačné kurzy vodičov (podľa zákona č. 280/2006 Z. z.)
  • školenia vodičov referentov
  • akreditované stredisko pre poskytovnie kurzov prvej pomoci
  • zmluvná autobusová doprava
  Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
  © 1996 - 2018 AUTOŠKOLA MAVEX-JUNIOR.
  Všetky práva vyhradené.
  Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
  © 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
  V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.